307. Synthesis of Monolayer Blue Phosphorus Enabled by Silicon Intercalation

Jia Lin Zhang, Songtao Zhao, Shuo Sun, Honghe Ding, Jun Hu, Yuliang Li, Qian Xu, Xiaojiang Yu, Mykola Telychko, Jie Su, Chengding Gu, Yue Zheng, Xu Lian, Zhirui Ma, Rui Guo, Jiong Lu, Zhe Sun, Junfa Zhu, Zhenyu Li*, Wei Chen*

ACS Nano 2020, 14, 3, 3687-3695


306. Formic acid adsorption and decomposition on clean and atomic oxygen pre-covered Cu(100) surfaces

Guihang Li, Weijun Guo, Xiong Zhou, Xin Yu*, Junfa Zhu*

J. Chem. Phys. 152, 114703 (2020)


305. On-Surface Synthesis of Armchair-Edged Graphene Nanoribbons with Zigzag Topology

Dong Han, Qitang Fan, Jingya Dai, Tao Wang, Jianmin Huang, Qian Xu, Honghe Ding, Jun Hu, Lin Feng, Wenzhao Zhang, Zhiwen Zeng, J. Michael Gottfried, Junfa Zhu*

J. Phys. Chem. C 2020, 124, 9, 5248-5256


304. Efficient infrared light induced CO2 reduction with nearly 100% CO selectivity enabled by metallic CoN porous atomic layers

Liang Liang, Xiaodong Lia, Jiachen Zhang, Peiquan Ling, Yongfu Sun*, Chengming Wang, Qun Zhang*, Yang Pan, Qian Xu, Junfa Zhu, Yi Luo, Yi Xie*

Nano Energy 69(2020) 104421


303. Photocatalytic Conversion of Waste Plastics into C2 Fuels under Simulated Natural Environment Conditions

Xingchen Jiao, Kai Zheng, Qingxia Chen, Xiaodong Li, Yamin Li, Weiwei Shao, Jiaqi Xu, Junfa Zhu, Yang Pan, Yongfu Sun, Yi Xie

Angew. Chem. 2020 , 132, 1 – 6


302. Dynamic Atom Clusters on AuCu Nanoparticle Surface during CO Oxidation

Langli Luo*, Shuyue Chen, Qian Xu, Yang He, Zejian Dong, Lifeng Zhang, Junfa Zhu, Yingge Du, Bo Yang*, Chongmin Wang*

J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8, 4022-4027


301. Probing surface defects of ZnO using formaldehyde.

Yunjun Cao, Jie Luo, Wugen Huang, Yunjian Ling, Junfa Zhu, Wei-xue L*i, Fan Yang*, and Xinhe Bao

J. Chem. Phys. 152, 074714 (2020)


300. Synthesis of bipyridine-based covalent organic frameworks for visible-light-driven photocatalytic water oxidation

Jian Chen, Xiaoping Tao, Chunzhi Li, Yinhua Ma, Lin Tao, Daoyuan Zheng, Junfa Zhu, He Li*, Rengui Li*, Qihua Yang*

Applied Catalysis B: Environmental, 260( 2020)118142


299. Hollow CuS Nanoboxes as LiFree Cathode for HighRate and LongLife Lithium Metal Batteries

Yawei Chen, Jianming Li, Zhanwu Lei, Yakun Huo, Lanlan Yang, Suyuan Zeng, Honghe Ding, Yi Qin, Yulin Jie, Fanyang Huang, Qi Li, Junfa Zhu, Ruiguo Cao, Genqiang Zhang, Shuhong Jiao*, Dongsheng Xu*

Adv. Energy Mater. 2020, 1903401


298. Impact of the Coordination Environment on Atomically Dispersed Pt Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

Siwei Li, Jinjia Liu, Zhen Yin, Pengju Ren, Lili Lin, Yue Gong, Ce Yang, Xusheng Zheng, Ruochen Cao, Siyu Yao, Yuchen Deng, Xi Liu*, Lin Gu, Wu Zhou, Junfa Zhu, Xiaodong Wen, Bingjun Xu, Ding Ma*

ACS Catal. 2020, 10, 1, 907-913


297.Quasi Pd1Ni single-atom surface alloy catalyst enables hydrogenation of nitriles to secondary amines

Hengwei Wang, Qiquan Luo, Wei Liu, Yue Lin, Qiaoqiao Guan, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Zhihu Sun, Shiqiang Wei, Jinlong Yang & Junling Lu *

Nature Communications (2019) 10:4998


296.Proton-free electron-trapping feature of titanium dioxide nanoparticles without the characteristic blue color

Yan Yan, Weidong Shi, Wei Peng, Yuhan Lin, Chunxi Zhang, Lailai Li, Young Sun, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Wanhong Ma* & Jincai Zhao*

Communications Chemistry (2019) 2, 88


295.Direct on-surface synthesis of gold-phthalocyanine via cyclization of cyano-groups with gold adatoms

Zhongping Wang, Xiaoqing Liu, Yan Lu, Zegao Wang, Christian Bortolini,b   Menglin Chen, Sheng Wei, Wei Li, Junfa Zhu, Huanxin Ju, Federico Rosei,  Mingdong Dong* and Li Wang*

Mater. Chem. Front., 2019,3, 1406-1410


294. Binodal Organometallic Network Achieved by On-Surface Dissymmetric Reaction

Zhu Junfa*

ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA 2019, 35(12),1297-1298


293. Disentangling the size-dependent geometric and electronic effects of palladium nanocatalysts beyong selectivity

Hengwei Wang*, Xiang-Kui Gu*, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Si Chen, Lina Cao, Wei-Xue Li, Junling Lu

Sci. Adv. 2019, 5.


292. Carbon dots decorated ultrathin CdS nanosheets enabling in-situ anchored Pt single atoms: A highly efficient solar-driven photocatalyst for hydrogen evolution

Shunjun Qiu, Yongli Shen, Guijuan Wei, Shuang Yao, Wei Xi, Miao Shu, Rui Si*, Min Zhang, Junfa Zhu, Changhua An*

Applied Catalysis B: Environmental 259 (2019) 118036


291.Surface passivation of black phosphorus via van der Waals stacked PTCDA

Rui Guo, Yue Zheng, Zhirui Ma, Xu Lian, Haicheng Sun, Cheng Han*, Honghe Ding, Qian Xu, Xiaojiang Yu, Junfa Zhu*, Wei Chen*

Applied Surface Science 496(2019) 143688


290. Interaction between Cu Nanoparticles and CeO2(111) Film Surfaces

Guihang Li,Shanwei Hu,Qian Xu*,Junfa Zhu*

J. Phys. Chem. C 2019, 123, 38, 23563-23571


289. On-Surface Synthesis of Chiral π-Conjugate Porphyrin Tapes by Substrate-Regulated Dehydrogenative Coupling

Feifei Xiang,Yan Lu,Zhongping Wang,Huanxin Ju,Gianluca Di Filippo,Chao Li,Xiaoqing Liu,Xinli Leng,Junfa Zhu,Li Wang*,M. Alexander Schneider*

J. Phys. Chem. C 2019, 123, 37, 23007-23013


288. In situ investigations of interfacial degradation and ion migration at CH3NH3PbI3 perovskite/Ag interface

Xiong Li, Honghe Ding, Guihang Li, Yan Wang, Zhimin Fang, Shangfeng Yang, Huaxin Ju, and Junfa Zhu*

Chinese Journal of Chemical Physics 2019, 32 (3), 299-305.


287.On-surface synthesis and characterization of individual polyacetylene chains

Shiyong Wang, Qiang Sun, Oliver Gröning, Roland Widmer, Carlo A. Pignedoli, Liangliang Cai, Xin Yu, Bingkai Yuan, Can Li, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Pascal Ruffieux, Roman Fasel *& Wei Xu*

Nature Chemistry 11, 924–930 (2019)


286.In2O3 Nanocrystals for CO2 Fixation: Atomic-Level Insight into the Role of Grain Boundaries

Lirong WangJinyan CaiYangcenzi XieJiasheng GuoLingxiao XuShuyi YuXusheng ZhengJianYeJunfa ZhuLeijie ZhangShuquan Liang*Liangbing Wang*

iScience 2019, 16, 390-398.


285. Highly Active and Stable Metal Single-Atom Catalysts Achieved by Strong Electronic Metal-Support Interactions.

Junjie LiQiaoqiao GuanHong WuWei LiuYue LinZhihu SunXuxu YeXusheng ZhengHaibin PanJunfa ZhuSi ChenWenhua ZhangShiqiang WeiJunling Lu*

Journal of the American Chemical Society 2019, 141 (37), 14515-14519.


284.Application of confinement effects in on-surface chemistry

Jianmin Huang, Tao Wang, Junfa Zhu*

Scientia Sinica Chimica 2019, 49 (3), 516-524.


283.Anchoring Pt Single Atoms on Te Nanowires for Plasmon-Enhanced Dehydrogenation of Formic Acid at Room Temperature.

Lei HanLeijie ZhangHong WuHualu ZuPeixin CuiJiasheng GuoRuihan GuoJian YeJunfa ZhuXusheng Zheng*Liuqing YangYici ZhongShuquan Liang*Liangbing Wang*

Advanced Science 2019, 6 (12).


282.On-Surface Synthesis

André Gourdon*Dimas G. de Oteyza*Junfa Zhu*

Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry 2019, 20 (18), 2249-2250.


281.Supramolecular Tessellations at Surfaces by Vertex Design

Lin FengTao WangZhijie TaoJianmin HuangGuihang LiQian XuSteven L. TaitJunfa Zhu*

ACS Nano 2019,13,9,10603-10611.


280.Scaled-up Synthesis of Amorphous NiFeMo Oxides and Their Rapid Surface Reconstruction for Superior Oxygen Evolution Catalysis

Yu DuanZiyou Yu Shaojin HuXuSheng Zheng ChuTian ZhangHongHe DingBiCheng HuQiqi FuZhilong Yu Xiao ZhengJunfa ZhuMinrui Gao*Shuhong Yu*

Angewandte Chemie (International ed. in English) 2019.


279. Reaction selectivity of homochiral versus heterochiral intermolecular reactions of prochiral terminal alkynes on surfaces

Tao Wang, Haifeng Lv, Jianmin Huang, Huan Shan, Lin Feng, Yahui Mao, Jinyi Wang, Wenzhao Zhang, Dong Han, Qian Xu, Pingwu Du, Aidi Zhao*, Xiaojun Wu*, Steven L. Tait & Junfa Zhu*

Nature Communication, 2019, 10, 4122.


278. Feasible Modification of PEDOT:PSS by Poly(4-styrenesulfonic acid): A Universal Method to Double the Efficiencies for Solution-Processed Organic Light-Emitting Devices

Yepeng Xiang, Guohua Xie*, Qian Li, Longjian Xue, Qian Xv, Junfa Zhu, Yang Tang, Shaolong Gong, Xiaojun Yin and Chuluo Yang*

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 32, 29105-29112.


277. Selective visible-light-driven photocatalytic CO2 reduction to CH4 mediated by atomically thin CuIn5S8 layers

Xiaodong Li, Yongfu Sun*, Jiaqi Xu, Yanjie Shao, Ju Wu, Xiaoliang Xu, Yang Pan, Huanxin Ju, Junfa Zhu &Yi Xie*

Nature Energy, 2019 ,4, 690–699.


276. Dechlorinated Ullmann Coupling Reaction of Aryl Chlorides on Ag(111): A Combined STM and XPS Study.

Jingxin Dai, Wenhui Zhao, Lingbo Xing, Jian Shang, Huanxin Ju, Xiong Zhou, Jing Liu, Qiwei Chen, Yongfeng Wang*, Junfa Zhu*, Kai Wu*

ChemPhysChem 2019, 20 ,1-10.


275. Organic dye doped graphitic carbon nitride with a tailored electronic structure for enhanced photocatalytic hydrogen production.

Huixian Zhang, Jiajia Lin, Ziqiao Li, Tingting Li, Xin Jia, Xilin Wu*, Shanwei Hu, Hongjun Lin, Jianrong Chen* and Junfa Zhu

Catalysis Science & Technology 2019, 9 (2), 502-508.


274. Unconventional CN vacancies suppress iron-leaching in Prussian blue analogue pre-catalyst for boosted oxygen evolution catalysis.

Ziyou Yu, Yu Duan, Jiandang Liu, Yu Chen, Xiaokang Liu, Wei Liu, Tao Ma, Yi Li, Xusheng Zheng, Tao Yao, Minrui Gao*, Junfa Zhu, Bangjiao Ye & Shuhong Yu*

Nat Commun 2019, 10 (1), 2799.


273. An ultrathin cuprite film on Pt(111) with high reactivity to CO.

Wenyuan Wang, Zhilin Wen, Shanwei Hu, Zhe Li, Xiaojun Wu*, Junfa Zhu and Xiang Shao*

Chem Commun (Camb) 2019, 55 (41), 5825-5828.


272. Perovskite Oxyfluoride Electrode Enabling Direct Electrolyzing Carbon Dioxide with Excellent Electrochemical Performances.

Yihang Li, Yong Li, Yanhong Wan, Yun Xie, Junfa Zhu, Haibin Pan, Xusheng Zheng, Changrong Xia*

Advanced Energy Materials 2019, 9 (3).


271. Metal-Organic Framework Coating Enhances the Performance of Cu2O in Photoelectrochemical CO2 Reduction.

Xi Deng, Rui Li, Sikai Wu, Li Wang, Jiahua Hu, Jun Ma, Wenbin Jiang, Ning Zhang, Xusheng Zheng, Chao Gao*, Linjun Wang, Qun Zhang*, Junfa Zhu, Yujie Xiong*

J Am Chem Soc 2019, 141 (27), 10924-10929.


270. Oxygen vacancy modulated Ti2Nb10O29-x embedded onto porous bacterial cellulose carbon for highly efficient lithium ion storage.

Shengjue Deng, Yan Zhang, Dong Xie, Liang Yang, Guizhen Wang, XuSheng Zheng*, Junfa Zhu, Xiuli Wang, Yan Yu*, Guoxiang Pan, Xinhui Xia*, Jiangping Tu

Nano Energy 2019, 58, 355-364.


269. Kinetic Control over Morphology of Nanoporous Graphene on Surface

Jianmin Huang; Hongxing Jia; Tao Wang; Lin Feng; Pingwu Du*; and Junfa Zhu*.

ChemPhysChem, 2019, 20, 1-7


268. Confined on-surface organic synthesis: Strategies and mechanisms

Tao Wang, Junfa Zhu*

Surface Science Reports, 2019, 74(2), 97-140


267. Optimizing reaction paths for methanol synthesis from CO2 hydrogenation via metal-ligand cooperativity

Yizhen Chen, Hongliang Li, Wanghui Zhao, Wenbo Zhang, Jiawei Li, Wei Li, Xusheng Zheng, Wensheng Yan, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Rui Si* & Jie Zeng*

Nat Commun 2019, 10 (1), 1885.


266. Boosting Water Dissociation Kinetics on Pt-Ni Nanowires by N-Induced Orbital Tuning

Yufang Xie, Jinyan Cai, Yishang Wu, Yipeng Zang, Xusheng Zheng, Jian Ye, Peixin Cui, Shuwen Niu, Yun Liu, Junfa Zhu, Xiaojing Liu*, Gongming Wang*, Yitai Qian

Adv Mater 2019, 31 (16), e1807780


265. Tuning orbital orientation endows molybdenum disulfide with exceptional alkaline hydrogen evolution capability

Yipeng Zang, Shuwen Niu, Yishang Wu, Xusheng Zheng, Jinyan Cai, Jian Ye, Yufang Xie, Yun Liu, Jianbin Zhou, Junfa Zhu, Xiaojing Liu*, Gongming Wang* & Yitai Qian

Nat Commun 2019, 10 (1), 1217.


264. Visible-Light-Driven Overall Water Splitting Boosted by Tetrahedrally Coordinated Blende Cobalt(II) Oxide Atomic Layers

Jiaqi Xu, Xiaodong Li, Zhengyu Ju, Yongfu Sun*, Xingchen Jiao, Ju Wu, Chengming Wang, Wensheng Yan, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Yi Xie*

Angew Chem Int Ed Engl 2019, 58 (10), 3032-3036.


263. Oxygen vacancy associated single-electron transfer for photofixation of CO2 to long-chain chemicals

Shichuan Chen, Hui Wang, Zhixiong Kang, Sen Jin, Xiaodong Zhang*, Xusheng Zheng, Zeming Qi, Junfa Zhu, Bicai Pan & Yi Xie*

Nat Commun 2019, 10 (1), 788.


262. Intermediate States Directed Chiral Transfer on a Silver Surface

258. Activating P2-NaxCoO2 for efficient water oxidation catalysis via controlled chemical oxidation.

Li, B.; Wang, T.; Li, X.; Zheng, X.*; Wu, X.; Zhu, J.; Xu, H.*

Materials Today Chemistry 2018, 10, 206-212.


257. Conversion reaction of vanadium sulfide electrode in the lithium-ion cell: Reversible or not reversible?

Liang Zhang, Qiulong Wei, Dan Sun, Ning Li, Huanxin Ju, Jun Feng, Junfa Zhu, Liqiang Mai, Elton J Cairns, and Jinghua Guo*.

Nano Energy 2018, 51, 391-399.


256.Sm on CeO2(111): A Case for Ceria Modification via Strong Metal-Ceria Interaction.

Yan Wang, Shanwei Hu, Qian Xu, Huanxin Ju, and Junfa Zhu*

Topics in Catalysis 2018, 61 (12-13), 1227-1236.


255. Decarboxylation of Fatty Acids on Anisotropic Au(110) Surfaces.

Liqin Wu, Zeying Cai, Meizhuang Liu, Wang Ye, Huanxin Ju, Junfa Zhu, and Dingyong Zhong*.

J. Phys. Chem. C 2018, 122 (16), 9075-9080.


253. Surface Modification on Pd Nanostructures for Selective Styrene Oxidation with Molecular Oxygen.

Canyu Hu, Xiaoqian Xia, Jianbo Jin, Huanxin Ju, Di Wu, Zeming Qi, Shanwei Hu, Ran Long, Junfa Zhu, Li Song* and Yujie Xiong*

ChemNanoMat 2018, 4 (5), 467-471.


252. Size-dependent dynamic structures of supported gold nanoparticles in CO oxidation reaction condition.

Yang He, Jin-Cheng Liu, Langli Luo, Yang-Gang Wang, Junfa Zhu, Yingge Du, Jun Li*, Scott X Mao*, and Chongmin Wang*

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018, 115 (30), 7700-7705.


251. Phase and Morphology Transformation of MnO2 Induced by Ionic Liquids toward Efficient Water Oxidation.

Gangbin Yan, Yuebin Lian, Yindong Gu, Cheng Yang, Hao Sun, Qiaoqiao Mu, Qin Li, Wei Zhu, Xusheng Zheng, Muzi Chen, Junfa Zhu, Zhao Deng*,Yang Peng*

Acs Catalysis 2018, 8 (11), 10137-10147.


250. Metal Charge Transfer Doped Carbon Dots with Reversibly Switchable, Ultra-High Quantum Yield Photoluminescence.

Quan Xu, Rigu Su, Yusheng Chen, Sreeprasad Theruvakkattil Sreenivasan, Neng Li*, Xusheng Zheng*, Junfa Zhu, Haibin Pan, Weijun Li, Chunming Xu ,Zhenhai Xia and Liming Dai*.

ACS Applied Nano Materials 2018, 1 (4), 1886-1893.


249. Electrochemical activity of 1T structured rhenium selenide nanosheets via electronic structural modulation from selenium-vacancy generation.

Yuan Sun, Jie Meng, Huanxin Ju, Junfa Zhu*, Qunxiang Li*, and Qing Yang*.

Journal of Materials Chemistry A 2018, 6 (45), 22526-22533.


248. Catalytic Performance of Novel Hierarchical Porous Flower-Like NiCo2O4 Supported Pd in Lean Methane Oxidation.

Qifu Huang, Wenzhi Li*, Yanyan Lei, Shengnan Guan, Xusheng Zheng, Yang Pan, Wu Wen, Junfa Zhu, Haitao Zhang, and Qizhao Lin*.

Catalysis Letters 2018, 148 (9), 2799-2811.


247. On-surface synthesis of polymers and macrocycles.

Gottfried, J. M.; Fan, Q. T.; Zhu, J. F.; Krug, C.; Greulich, K.

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2018, 255, 1.


246. Competitive Adsorption between a Polymer and Its Monomeric Analog Enables Precise Modulation of Nanowire Synthesis.

Liang Xu, Ganlin Wang, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Zhenyu Li*, and Shuhong Yu*

Chem 2018, 4 (10), 2451-2462.


245. Infrared Light-Driven CO2 Overall Splitting at Room Temperature.

Liang Liang, Xiaodong Li, Yongfu Sun*, Yuanlong Tan, Xingchen Jiao, Huanxin Ju, Zeming Qi, Junfa Zhu, and Yi Xie*

Joule (Netherlands) 2018, 2 (5), 1004-1016.


244. Morphologies and Electronic Structures of Calcium-Doped Ceria Model Catalysts and Their Interaction with CO2

Yan Wang, X. L., Shanwei Hu, Qian Xu, Huanxin Ju, Junfa Zhu
Acta Physico-Chimica Sinica 2018, 34 (12), 1381-1389.


243. Fumarate-based metal-organic frameworks as a new platform for highly selective removal of fluoride from brick tea

Fei Ke, Chuanyi Peng, Tian Zhang, Mengran Zhang, Chengyan Zhou, Huimei Cai, Junfa Zhu, and Xiaochun Wan*

Sci Rep 2018, 8 (1), 939.


242. MOF-Derived Ultrathin Cobalt Phosphide Nanosheets as Efficient Bifunctional Hydrogen Evolution Reaction and Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts.

Hong Li, Fei Ke, and Junfa Zhu*.

Nanomaterials (Basel) 2018, 8 (2).


241. Surface Adatom Mediated Structural Transformation in Bromoarene Monolayers: Precursor Phases in Surface Ullmann Reaction

Qitang Fan, Liming Liu, Jingya Dai, Tao Wang, Huanxin Ju, Jin Zhao*, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, J Michael Gottfried*, and Junfa Zhu*

ACS Nano 2018, 12 (3), 2267-2274


240. Heterogeneous Single-Atom Catalyst for Visible-Light-Driven High-Turnover CO2 Reduction: The Role of Electron Transfer

Chao Gao, Shuangming Chen, Ying Wang, Jiawen Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Li Song*, Wenkai Zhang, and Yujie Xiong*

Adv Mater 2018, 30 (13), e1704624


239. Synthesis of Sub-2nm Iron-Doped NiSe2 Nanowires and Their Surface-Confined Oxidation for Oxygen Evolution Catalysis

Chao Gu, Shaojin Hu, Xusheng Zheng, Minrui Gao*, Yarong Zheng, Lei Shi, Qiang Gao, Xiao Zheng, Wangsheng Chu, Hongbin Yao, Junfa Zhu, Shuhong Yu*

Angew Chem Int Ed Engl 2018, 57 (15), 4020-4024.


238. Tailoring the d-Band Centers Enables Co4N Nanosheets To Be Highly Active for Hydrogen Evolution Catalysis

Zhiyan Chen, Yao Song, Jinyan Cai, Xusheng Zheng, Dongdong Han, Yishang Wu, Yipeng Zang, Shuwen Niu, Yun Liu, and Junfa Zhu.Xiaojing Liu* and Gongming Wang*

Angew Chem Int Ed Engl 2018, 57 (18), 5076-5080.


237. Synergetic interaction between neighbouring platinum monomers in CO2 hydrogenation

Hongliang Li, Liangbing Wang, Yizhou Dai, Zhengtian Pu, Zhuohan Lao, Yawei Chen, Menglin Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Wenhua Zhang*, Rui Si, Chao Ma & Jie Zeng*

Nat Nanotechnol 2018, 13 (5), 411-417.


236. Hierarchical Dehydrogenation Reactions on a Copper Surface

Qing Li, Biao Yang, Jonas Björk, Qigang Zhong, Huanxin Ju, Junjie Zhang, Nan Cao, Zi liang Shi, Haiming Zhang, Daniel Ebeling, Andre Schirmeisen, Junfa Zhu, Lifeng Chi*

J Am Chem Soc 2018, 140 (19), 6076-6082.


235. MIL-100(Al) Gels as an Excellent Platform Loaded with Doxorubicin Hydrochloride for pH-Triggered Drug Release and Anticancer Effect

Yuge Feng, Chengliang Wang, Fei Ke, Jianye Zang, and Junfa Zhu*.

Nanomaterials (Basel) 2018, 8 (6).


234. Stability and protection of nanowire devices in air

Zhen He, Muhammad Hassan, Huanxin Ju, Rui Wang, Jinlong Wang, Jiafu Chen, Junfa Zhu, Jianwei Liu*, and Shuhong Yu*.

Nano Research 2018, 11 (6), 3353-3361.


233. Enhanced O-2 reduction on atomically thin Pt-based nanoshells by integrating surface facet, interfacial electronic, and substrate stabilization effects

Wei Ye, Zhongti Sun, Chengming Wang*, Mengshan Ye, Chenhao Ren, Ran Long, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Xiaojun Wu*, and Yujie Xiong*

Nano Research 2018, 11 (6), 3313-3326.


232. Pt Single Atoms Embedded in the Surface of Ni Nanocrystals as Highly Active Catalysts for Selective Hydrogenation of Nitro Compounds

Yuhan Peng, Zhigang Geng, Songtao Zhao, Liangbing Wang, Hongliang Li, Xu Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Zhenyu Li*, Rui Si*, and Jie Zeng*

Nano Lett 2018, 18 (6), 3785-3791.


231. Construction of molecular regular tessellations on a Cu(111) surface

Zhijie Tao, Tao Wang, Daoxiong Wu, Lin Feng, Jianmin Huang, Xiaojun Wu, and Junfa Zhu*.

Chem Commun (Camb) 2018, 54 (51), 7010-7013.


230. Doping-induced structural phase transition in cobalt diselenide enables enhanced hydrogen evolution catalysis

Yarong Zheng, Ping Wu, Minrui Gao*, Xiaolong Zhang, Feiyue Gao, Huanxin Ju, Rui Wu, Qiang Gao, Rui You, and Weixin Huang, Shoujie Liu, Shanwei Hu, Junfa Zhu, Zhenyu Li & Shuhong Yu*

Nat Commun 2018, 9 (1), 2533.


229. MOG-derived porous FeCo/C nanocomposites as a potential platform for enhanced catalytic activity and lithium-ion batteries performance

Ke Fei*, Yizhi Li, Chunyan Zhang, Jing Zhu, Peirong Chen, Huanxin Ju, Qian Xu, and Junfa Zhu*.

J Colloid Interface Sci 2018, 522, 283-290.


228. Direct Formation of C-C Double-Bonded Structural Motifs by On-Surface Dehalogenative Homocoupling of gem-Dibromomethyl Molecules

Liangliang Cai, Xin Yu, Mengxi Liu, Qiang Sun, Meiling Bao, Zeqi Zha, Jinliang Pan, Honghong Ma, Huanxin Ju, and Shanwei Hu, Liang Xu, Jiacheng Zou, Chunxue Yuan, Timo Jacob, Jonas Björk, Junfa Zhu, Xiaohui Qiu* and Wei Xu*

ACS Nano 2018, 12 (8), 7959-7966.


227. Refining Defect States in W18O49 by Mo Doping: A Strategy for Tuning N-2 Activation towards Solar-Driven Nitrogen Fixation

Ning Zhang, Abdul Jalil, Daoxiong Wu, Shuangming Chen, Yifei Liu, Chao Gao, Wei Ye, Zeming Qi, Huanxin Ju, Chengming Wang, Xiaojun Wu*Li SongJunfa Zhu and Yujie Xiong*

J Am Chem Soc 2018, 140 (30), 9434-9443.


226. Nickel Doping in Atomically Thin Tin Disulfide Nanosheets Enables Highly Efficient CO2 Reduction

An Zhang, Rong He, Huiping Li, Yijun Chen, Taoyi Kong, Kan Li, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Wenguang Zhu, and Jie Zeng*.

Angew Chem Int Ed Engl 2018, 57 (34), 10954-10958.


225. Noncovalent phosphorylation of graphene oxide with improved hole transport in high-efficiency polymer solar cells

Xiang Chen, Qing Liu, Mengmeng Zhang, Huanxin Ju, Junfa Zhu*, Qiquan Qiao*, Mingtai Wang, and Shangfeng Yang*.

Nanoscale 2018, 10 (31), 14840-14846.


224. Nickel Adatoms Induced Tautomeric Dehydrogenation of Thymine Molecules on Au(111)

Huihui Kong, Chi Zhang, Qiang Sun, Xin Yu, Lei Xie, Likun Wang, Lei Li, Shanwei Hu, Huanxin Ju, Yunbin He, Junfa Zhu, Wei Xu*

ACS Nano 2018, 12 (9), 9033-9039.


223. Mesoporous Pd@Ru Core-Shell Nanorods for Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Solution

Yiqi Luo, Xuan Luo, Geng Wu, Zhijun Li, Guanzhong Wang, Bin Jiang*, Yanmin Hu, Tingting Chao, Huanxin Ju, Junfa Zhu. Zhongbin Zhuang, Yuen Wu, Xun Hong* and Yadong Li

ACS Appl Mater Interfaces 2018, 10 (40), 34147-34152.


222. A Stable and Efficient Cathode for Fluorine-Containing Proton-Conducting Solid Oxide Fuel Cells

Yun Xie, Nai Shi, Daoming Huan, Wenzhou Tan, Junfa Zhu, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Ranran Peng*, and Changrong Xia*

ChemSusChem 2018, 11 (19), 3423-3430.


221. Kinetic Strategies for the Formation of Graphyne Nanowires via Sonogashira Coupling on Ag(111)

Tao Wang, Jianmin Huang, Haifeng Lv, Qitang Fan, Lin Feng, Zhijie Tao, Huanxin Ju, Xiaojun Wu, Steven L Tait, and Junfa Zhu*.

J Am Chem Soc 2018, 140 (41), 13421-13428.


220. A Confinement Strategy for Stabilizing ZIF-Derived Bifunctional Catalysts as a Benchmark Cathode of Flexible All-Solid-State Zinc-Air Batteries

Lin Zhu, Dezhou Zheng, Zifan Wang, Xusheng Zheng, Pingping Fang, Junfa Zhu, Minghao Yu*, Yexiang Tong, and Xihong Lu*.

Adv Mater 2018, 30 (45), e1805268.


219. Surface-Limited Superconducting Phase Transition on 1T-TaS2

Ziying Wang, Yiyang Sun, Ibrahim Abdelwahab, Liang Cao, Wei Yu, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Wei Fu, Leiqiang Chu, and Hai Xu*, Kian Ping Loh*

ACS Nano 2018, 12 (12), 12619-12628.


218. Surface Modification on Pd-TiO2 Hybrid Nanostructures towards Highly Efficient H-2 Production from Catalytic Formic Acid Decomposition

Panyiming Liu, Zijian Cai, Yang You, Hao Huang, Shuangming Chen, Chao Gao, Zeming Qi, Ran Long*, Junfa Zhu, and Li Song.Yujie Xiong*

Chemistry 2018, 24 (69), 18398-18402.


217. Enabling Visible-Light-Driven Selective CO2 Reduction by Doping Quantum Dots: Trapping Electrons and Suppressing H-2 Evolution

Jin Wang, Tong Xia, Lei Wang, Xusheng Zheng, Zeming Qi, Chao Gao, Junfa Zhu, Zhengquan Li, Hangxun Xu*, and Yujie Xiong*.

Angew Chem Int Ed Engl 2018, 57 (50), 16447-16451.


216. Controlling Au-Pd Surface on Au Nanocubes for Selective Catalytic Alkyne Semihydrogenation

Yaping Li, Qiaoxi Liu, Jianbo Jin, Wei Ye, Canyu Hu, Shanwei Hu, Zeming Qi, Ran Long*, Li Song, Junfa Zhu, and Yujie Xiong*.

Particle & Particle Systems Characterization 2018, 35 (5).


215. Electronic states of Ca/PC61BM: Mechanism of low work function metal as interfacial material

Yingying Du*, Guanghua Chen, Wenjie Li, Xinyuan Bai, Dequ Lin, Huanxin Ju, Shanwei Hu, Qian Xu, Yan Wang, Xiong Li, Junfa Zhu* and Hongnian Li*

AIP Advances 2018, 8 (3).


214. A Janus Nickel Cobalt Phosphide Catalyst for High-efficiency Neutral-pH Water Splitting

Rui Wu, Bing Xiao, Qiang Gao, Yarong Zheng, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Minrui Gao*, and Shuhong Yu*.

Angew Chem Int Ed Engl 2018, 57 (47), 15445-15449.


213. Understanding the electrochemical reaction mechanism of VS2 nanosheets in lithium-ion cells by multiple in situ and ex situ X-ray spectroscopy

Liang Zhang*, Dan Sun, Qiulong Wei, Huanxin Ju, Jun Feng, Junfa Zhu, Liqiang Mai*, Elton J Cairns, and Jinghua Guo*.

Journal of Physics D: Applied Physics, 51(49)


212. Partially Oxidized SnS2 Atomic Layers Achieving Efficient Visible-Light-Driven CO2 Reduction.

Xingchen Jiao, Xiaodong Li, Xiuyu Jin, Yongfu Sun*, Jiaqi Xu, Liang Liang, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Yang Pan, Wensheng Yan, Yue Lin and Yi Xie*

Journal of the American Chemical Society 2017, 139 (49), 18044-18051.


211. Integrated Quasiplane Heteronanostructures of MoSe2/Bi2Se3 Hexagonal Nanosheets: Synergetic Electrocatalytic Water Splitting and Enhanced Supercapacitor Performance.

Jing Yang, Chunde Wang, Huanxin Ju, Yuan Sun, Shiqi Xing, Junfa Zhu, Qing Yang*

Adv. Funct. Mater. 2017, 27 (48), 10.


210. Exclusive Ni-N-4 Sites Realize Near-Unity CO Selectivity for Electrochemical CO2 Reduction.

Xiaogang Li, Wentuan Bi, Minglong Chen, Yuexiang Sun, Huanxin Ju, Wensheng Yan, Junfa Zhu, Xiaojun Wu, Wangsheng Chu, Changzheng Wu* and Yi Xie.

Journal of the American Chemical Society 2017, 139 (42), 14889-14892.


209. Near-surface dilution of trace Pd atoms to facilitate Pd-H bond cleavage for giant enhancement of electrocatalytic hydrogen evolution.

Yaping Li, Shuangming Chen, Ran Long*, Huanxin Ju, Zhaowu Wang, Xiaoxi Yu, Fengyi Gao, Zijian Cai, Chengming Wang, Qian Xu, Jun Jiang, Junfa Zhu, Li Song*, Yujie Xiong*

Nano Energy 2017, 34, 306-312.


208. From covalent triazine-based frameworks to N-doped porous carbon/reduced graphene oxide nanosheets: efficient electrocatalysts for oxygen reduction.

Long Jiao, Yingli Hu, Huanxin Ju, Chunde Wang, Min-Rui Gao, Qing Yang, Junfa Zhu, Shu-Hong Yu and Hai-Long Jiang*

Journal of Materials Chemistry A 2017, 5 (44), 23170-23178.


207. Electronic properties of Cr-N codoped rutile TiO2(110) thin films.

Zhengwang Cheng , Lili Zhang, Shihui Dong, Xiaochuan Ma, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Xuefeng Cui*, Jin Zhao*, Bing Wang*

Surface Science 2017, 666, 84-89.


206. Single Ni sites distributed on N-doped carbon for selective hydrogenation of acetylene.

Xinyao Dai, Zheng Chen, Tao Yao, Lirong Zheng, Yue Lin, Wei Liu, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Xun Hong, Shiqiang Wei, Yuen Wu *, and Yadong Li

Chem. Commun. 2017, 53 (84), 11568-11571.


205. Chiral Kagome Lattices from On-surface Synthesized Molecules.

Tao Wang, Qitang Fan, Lin Feng, Zhijie Tao, Jianmin Huang, Huanxin Ju, Qian Xu, Shanwei Hu, Junfa Zhu*

ChemPhysChem 2017, 18 (23), 3329-3333.


204. Highly Selective Synthesis of cis-Enediynes on a Ag(111) Surface.

Tao Wang, Haifeng Lv, Qitang Fan, Lin Feng, Xiaojun Wu*, Junfa Zhu*

Angew Chem Int Ed Engl 2017, 56 (17), 4762-4766.


203. Interaction of cobalt with ceria thin films and its influence on supported Au nanoparticles.

Weijia Wang, Yan Wang, Qian Xu, Huanxin Ju, Tao Wang, Zhijie Tao, Shanwei Hu, Junfa Zhu*

Chinese Chemical Letters 2017, 28 (8), 1760-1766. (invited contribution)


202. Temperature-induced structural evolution of Sm nanoparticles on Al2O3 thin film: An in-situ investigation using SRPES, XPS and STM

Qian Xu, Shanwei Hu, Weijia Wang, Yan Wang, Huanxin Ju, Junfa Zhu*

Applied Surface Science 2018, 432, 115-120.


201. Size-dependent catalytic activity over carbon-supported palladium nanoparticles in dehydrogenation of formic acid.

Junjie Li, Wei Chen, Han Zhao, Xusheng Zheng, Lihui Wu, Haibin Pan, Junfa Zhu, Yanxia Chen, Junling Lu*

Journal of Catalysis 2017, 352, 371-381.


200. Isolation of Cu Atoms in Pd Lattice: Forming Highly Selective Sites for Photocatalytic Conversion of CO2 to CH4.

Ran Long, Yu Li, Yan Liu, Shuangming Chen, Xusheng Zheng, Chao Gao, Chaohua He, Nanshan Chen, Zeming Qi, Li Song, Jun Jiang, Junfa Zhu and Yujie Xiong*

J Am Chem Soc 2017, 139 (12), 4486-4492.


199. Controlling the Topology of Low-Dimensional Organic Nanostructures with Surface Templates.

Qitang Fan, Junfa Zhu*

Acta Physico-Chimica Sinica 2017, 33 (7), 1288-1296.(invited contribution)


198. On-Surface Pseudo-High-Dilution Synthesis of Macrocycles: Principle and Mechanism.

Qitang Fan, Tao Wang, Jingya Dai, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, J. Michael Gottfried* and Junfa Zhu*

ACS Nano 2017, 11 (5), 5070-5079.


197. Carbon Dioxide Electroreduction into Syngas Boosted by a Partially Delocalized Charge in Molybdenum Sulfide Selenide Alloy Monolayers.

Jiaqi Xu, Xiaodong Li, Wei Liu, Yongfu Sun*, Zhengyu Ju, Tao Yao, Chengming Wang, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Shiqiang Wei* and Yi Xie*

Angew Chem Int Ed Engl 2017, 56 (31), 9121-9125.


196. Energy-level modulation of non-fullerene acceptors to achieve high-efficiency polymer solar cells at a diminished energy offset.

Zhongqiang Zhang, Wenqing Liu, Tahir Rehman, Huanxin Ju, Jiangquan Mai, Xinhui Lu, Minmin Shi, Junfa Zhu, Changzhi Li*, Hongzheng Chen*

Journal of Materials Chemistry A 2017, 5 (20), 9649-9654.


195. Enhancing CO2 Electroreduction with the Metal-Oxide Interface.

Dunfeng Gao, Yi Zhang, Zhiwen Zhou, Fan Cai, Xinfei Zhao, Wugen Huang, Yangsheng Li, Junfa Zhu, Ping Liu, Fan Yang*, Guoxiong Wang* and Xinhe Bao*

J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5652.


194. Enhancing both selectivity and coking-resistance of a single-atom Pd-1/C3N4 catalyst for acetylene hydrogenation.

Xiaohui Huang, Yujia Xia, Yuanjie Cao, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Chao Ma, Hengwei Wang, Junjie Li, Rui You, Shiqiang Wei, Weixin Huang, Junling Lu*

Nano Research 2017, 10 (4), 1302-1312.


193. Noble-Metal-Free Janus-like Structures by Cation Exchange for Z-Scheme Photocatalytic Water Splitting under Broadband Light Irradiation.

Qichen Yuan, Dong Liu, Ning Zhang, Wei Ye, Huanxin Ju, Lei Shi, Ran Long, Junfa Zhu, Yujie Xiong*

Angew Chem Int Ed Engl 2017, 56 (15), 4206-4210.

192. Effect of Mn Promoter on Structure and Performance of K-Co-Mo Catalyst for Synthesis of Higher Alcohols from CO Hydrogenation.

Wei Xie, Lili Ji, Jilong Zhou, Hai-bin Pan, Junfa Zhu, Yi Zhang, Song Sun*, Jun Bao*, and Chen Gao*

Chinese Journal of Chemical Physics 2016, 29 (6), 671-680.


191. Atomic-level insights in optimizing reaction paths for hydroformylation reaction over Rh/CoO single-atom catalyst

Liangbing Wang, Wenbo Zhang, Shenpeng Wang, Zehua Gao, Zhiheng Luo, Xu Wang, Rui Zeng, Aowen Li, Hongliang Li, Menglin Wang, Xusheng Zheng, Junfa Zhu, Wenhua Zhang*, Chao Ma*, Rui Si & Jie Zeng*

Nat. Commun. 2016, 7, 8.


190. Hungry Porphyrins: Protonation and Self-Metalation of Tetraphenylporphyrin on TiO2(110)-1x1.

Julia Köbl, Tao Wang, Cici Wang, Martin Drost, Fan Tu, Qian Xu, Huanxin Ju, Daniel Wechsler, Matthias Franke,  Assoc.  Haibin Pan, Hubertus Marbach, Hans‐Peter Steinrück, Junfa Zhu, Ole Lytken*

ChemistrySelect 2016, 1 (19), 6103-6105.


189. Atomically Dispersed Ru on Ultrathin Pd Nanoribbons.

Jingjie Ge, Dongsheng He, Wenxing Chen, Huanxin Ju, Han Zhang, Tingting Chao, Xiaoqian Wang, Rui You, Yue Lin, Yu Wang, Junfa Zhu, Hai Li, Bin Xiao, Weixin Huang, Yuen Wu, Xun Hong*, Yadong Li

J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13850.


188. Single Cobalt Atoms with Precise N-Coordination as Superior Oxygen Reduction Reaction Catalysts.

Peiqun Yin, Tao Yao, Prof. Yuen Wu*, Lirong Zheng, Yue Lin, Wei Liu, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Xun Hong, Zhaoxiang Deng, Gang Zhou, Shiqiang Wei, Yadong Li*

Angew. Chem.-Int. Ed. 2016, 55, 10800.


187. Oxide Defect Engineering Enables to Couple Solar Energy into Oxygen Activation.

Ning Zhang, Xiyu Li, Huacheng Ye, Shuangming Chen, Huanxin Ju, Daobin Liu, Yue Lin, Wei Ye, Chengming Wang, Qian Xu, Junfa Zhu, Li Song, Jun Jiang* and Yujie Xiong*

J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8928.


186. Implementing Metal-to-Ligand Charge Transfer in Organic Semiconductor for Improved Visible-Near-Infrared Photocatalysis.

Yanrui Li, Zhaowu Wang, Tong Xia, Huanxin Ju, Ke Zhang, Ran Long, Qian Xu,  Chengming Wang, Li Song, Junfa Zhu, Jun Jiang, Yujie Xiong*

Adv. Mater. 2016, 28, 6959.


185. Modulate Organic-Metal Oxide Heterojunction via 1,6 Azafulleroid for Highly Efficient Organic Solar Cells.

Changzhi Li*, Jiang Huang, Huanxin Ju, Yue Zang, Jianyuan Zhang, Junfa Zhu, Hongzheng Chen, Alex K.Y. Jen*

Adv. Mater. 2016, 28, 7269.


184. Purine on graphene: PES and NEXAFS study of a heterocyclic aromatic organic compound.

Ki-jeong Kim, Yong Han, Junfa Zhu, Jaeyoon Baik, Hyunjun Shin, Hangil Lee, Bongsoo Kima*

Curr. Appl. Phys. 2016, 16, 1120.


183. Suppression of Structural Phase Transition in VO2 by Epitaxial Strain in Vicinity of Metal-insulator Transition.

Mengmeng Yang, Yuanjun Yang*, Bin Hong, Liangxin Wang, Kai Hu, Yongqi Dong, Han Xu, Haoliang Huang, Jiangtao Zhao, Haiping Chen, Li Song, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Jun Bao, Xiaoguang Li, Yueliang Gu, Tieying Yang, Xingyu Gao, Zhenlin Luo* & Chen Gao*

Sci. Rep. 2016, 6, 23119.


182. Interaction of Zr with oxidized and partially reduced ceria thin films.

Weijia Wang, Shanwei Hu, Yong Han, Xiao Pan, Qian Xu, Junfa Zhu*

Surf. Sci., 2016, 653, 205-210.


181. The role of the substrate structure in the on-surface synthesis of organometallic and covalent oligophenylene chains.

Jingya Dai, Qitang Fan, Tao Wang, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, J. Michael Gottfried* and Junfa Zhu*

Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 20627-20634.


180. X-ray Absorption Spectroscopic Characterization of the Synthesis Process: Revealing the Interactions in Cetyltrimethylammonium Bromide-Modified Sulfur–Graphene Oxide Nanocomposites.

Yifan Ye, Ayako Kawase, Min-Kyu Song, Bingmei Feng, Yisheng Liu, Matthew A. Marcus, Jun Feng, Elton J. Cairns, Jinghua Guo* and Junfa Zhu*

J. Phys. Chem. C, 2016, 120(19), 10111-10117.


179. Low-Temperature Dissociation of CO2 on a Ni/CeO2(111)/Ru(0001) Model Catalyst.

Dandan Kong, Junfa Zhu* and Karl-Heinz Ernst*

J. Phys. Chem. C, 2016, 120(11), 5980–5987.


178. Interface properties between a low band gap conjugated polymer and a calcium metal electrode.

Wei Zhang, Xiao Pan, Xuefei Feng, Chia-Hsin Wang, Yaw-Wen Yang, Huanxin Ju* and  Junfa Zhu*

Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 9446-9452.


177. Confined Synthesis of Organometallic Chains and Macrocycles by Cu–O Surface Templating.

Qitang Fan, Jingya Dai, Tao Wang, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, J. Michael Gottfried*, Junfa Zhu*

ACS Nano, 2016, 10 (3), 3747–3754.


176. Performance of the undulator based ultraviolet and soft x-ray beamline for catalysis and surface science at National Synchrotron Radiation Laboratory.

Liangliang Du, Xuewei Du*, Shen Wei, Chaoyang Li, Congyuan Pan, Huanxin Ju, Qiuping Wang*, Junfa Zhu

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.,Sect. A 2016, 838, 62.


175. Design and Epitaxial Growth of MoSe2–NiSe Vertical Heteronanostructures with Electronic Modulation for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction.

Xiaoli Zhou, Yun Liu, Huanxin Ju, Bicai Pan, Junfa Zhu, Tao Ding, Chunde Wang, Qing Yang*

Chem. Mater., 2016, 28 (6), 1838–1846.


174. Comprehensive electronic structure characterization of pristine and nitrogen/phosphorus doped carbon nanocages.

Hui Zhang, Xin Li, Duo Zhang, Liang Zhang, Mukes Kapilashrami, Tao Sun, Per-Anders Glans, Junfa Zhu, Jun Zhong, Zheng Hu*, Jinghua Guo*, Xuhui Sun*

Carbon 2016, 103, 480.


173. Band shift of Pb1-xSrx Te thin film and its band alignment using synchrotron radiation photoelectron spectroscope.

Chunfeng Cai*; Manli Peng; Jizhi Zhai; Gang Bi; Bingpo Zhang; Miao Wang; Huizhen Wu; Wenhua Zhang; Junfa Zhu

J. Infrared Millim. Waves 2016, 35, 214.


172. Targeted Design and Synthesis of a Highly Selective Mo-based Catalyst for the Synthesis of Higher Alcohols.

Wei Xie, Jilong Zhou, Lili Ji, Song Sun*, Haibin Pan, Junfa Zhu, Chen Gao* and Jun Bao*

RSC Adv., 2016, 6, 38741-38745.


171. Tracking the Local Effect of Fluorine Self-Doping in Anodic TiO2 Nanotubes.

Jun Li, Changhai Liu, Yifan Ye, Junfa Zhu, Suidong Wang, Jinghua Guo, Tsun-Kong Sham*

J. Phys. Chem. C, 2016, 120(8), 4623–4628.


170. Bottom-Up Synthesis of Metalated Carbyne.

Qiang Sun, Liangliang Cai, Shiyong Wang, Roland Widmer, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Lei Li, Yunbin He, Pascal Ruffieux, Roman Fasel and Wei Xu*

J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(4), 1106–1109.


169. Effects of Ga–Te interface layer on the potential barrier height of CdTe/GaAs heterointerface.

Shouzhi Xi, Wanqi Jie,* Gangqiang Zha,* Yanyan Yuan, Tao Wang, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Lingyan Xu, Yadong Xu, Jie Su, Hao Zhang, Yaxu Gu, Jiawei Li, Jie Ren and Qinghua Zhao

Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 2639-2645.


168. Metal-organic gel templated synthesis of magnetic porous carbon for highly efficient removal of organic dyes.

Luhuan Wang, Fei Ke and Junfa Zhu*

Dalton Transactions, 2016, 45(11),4541-4547.


167. Interplay between Interfacial Structures and Device Performance in Organic Solar Cells: A Case Study with the Low Work Function Metal, Calcium.

Huanxin Ju, Kristina M. Knesting, Wei Zhang, Xiao Pan, Chia-Hsin Wang, Yaw-Wen Yang, David S. Ginger*, Junfa Zhu*

ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8(3), 2125-2131.


166. X-ray Absorption Spectroscopy Characterization of a Li/S Cell.

Yifan Ye, Ayako Kawase, Min-Kyu Song, Bingmei Feng, Yisheng Liu, Matthew A. Marcus, Jun Feng, Haitao Fang, Elton J. Cairns, Junfa Zhu and Jinghua Guo*

Nanomaterials 2016, 6(1), 14.


165. Metalation of tetraphenylporphyrin with nickel on a TiO2(110)-1×2 surface.

Cici Wang, Qitang Fan, Yong Han, José I. Martínez, José A. Martín-Gago, Weijia Wang, Huanxin Ju, J. Michael Gottfried* and Junfa Zhu*

Nanoscale 2016, 8, 1123-1132.


164. Investigation of surface effects through the application of the functional binders in lithium sulfur batteries.

Guo Ai, Yiling Dai, Yifan Ye, Wenfeng Mao, Zhihui Wang, Hui Zhao, Yulin Chen, Junfa Zhu, Yanbao Fu, Vincent Battaglia, Jinghu Guo, Venkat Srinivasan, Gao Liu*

Nano Energy 2015, 16, 28-37


163. Band mapping of graphene studied by resonant inelastic X-ray scattering.

Liang Zhang, Jinghua Guo*, and Junfa Zhu*

Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 2015, 23 (5), 471-475.


162. Growth, Electronic Structure and Thermal Stability of Ni on ZrO2(111) Thin Film Surfaces.

Yong Han, Qian Xu, Huanxin Ju, and Junfa Zhu*

Acta Phys. -Chim. Sin. 2015, 31(11), 2151-2157.


161. Towards full-spectrum photocatalysis: Achieving a Z-scheme between Ag2S and TiO2 by engineering energy band alignment with interfacial Ag.

Yanrui Li, Leilei Li, Yunqi Gong, Song Bai, Huanxin Ju, Chengming Wang, Qian Xu, Junfa Zhu, Jun Jiang*, and Yujie Xiong*

Nano Research, 2015, 8(11),3621-3629.


160. Acacia Senegal-Inspired Bifunctional Binder for Longevity of Lithium-Sulfur Batteries.

Gaoran Li, Min Ling, Yifan Ye, Zhoupeng Li, Jinghua Guo, Yingfang Yao, Junfa Zhu, Zhan Lin*, and Shanqing Zhang*

Advanced Energy Materials, 2015, 5(21),1500878.


159. Surface-Catalyzed C-C Covalent Coupling Strategies toward the Synthesis of Low-Dimensional Carbon-Based Nanostructures.

Qitang Fan, J Michael Gottfried, and Junfa Zhu*

Accounts of Chemical Research, 2015, 48(8), 2484–2494. [highlighted by ACS Editors'choice]


158. Interaction of Zr with CeO2(111) Thin Film and Its Influence on Supported Ag Nanoparticles.

Shanwei Hu, Weijia Wang, Yan Wang, Qian Xu, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119(32), 18257-18266.


157. Interrelationships among Grain Size, Surface Composition, Air Stability, and Interfacial Resistance of Al-Substituted Li7La3Zr2O12 Solid Electrolytes.

Lei Cheng*, Cheng Hao Wu, Angelique Jarry, Wei Chen, Yifan Ye, Junfa Zhu, Robert Kostecki, Kristin Persson, Jinghua Guo, and Miquel Salmeron*

ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7(32) 17649-17655.


156. Enabling unassisted solar water splitting by iron oxide and silicon.

Jiwook Jang, Chun Du, Yifan Ye, Yongjing Lin, Xiahui Yao, James Thorne, Erik Liu, Gregory McMahon, Junfa Zhu, and Ali Javey*

Nature Communications, 2015, 6:7447. doi:10.1038/ncomms8447.


155. An Efficient Room Temperature Core-Shell AgPd@MOF Catalyst for Hydrogen Production from Formic Acid.

Fei Ke, Luhuan Wang, and Junfa Zhu*

Nanoscale. 2015, 7, 8321-8325.


154. Surface morphology of F8BT films and interface structures and reactions of Al on F8BT films.

Xiao Pan, Huanxin Ju, Xuefei Feng, Qitang Fan, Chiahsin Wang, Yawwen Yang, and Junfa Zhu*

Acta Physica Sinica, 2015, 64, 077304.


153. High-performance hybrid oxide catalyst of manganese and cobalt for low-pressure methanol synthesis.

Chengshiuan Li, Gérôme Melaet, Walter T Ralston, Kwangjin An, Christopher Brooks, Yifan Ye, Yisheng Liu, Junfa Zhu, Jinghua Guo, Selim Alayoglu* & Gabor A. Somorjai*

Nature Communications, 2015, 6:6538.doi: 10.1038/ncomms7538.


152. Engineering the metal–organic interface by transferring a high-quality single layer graphene on top of organic materials.

Xuefei Feng, Liang Zhang, Yifan Ye, Yong Han, Qian Xu, Ki-Jeong Kim, Kyuwook Ihm, Bongsoo Kim, Hans Bechtel, Michael Martin , Jinghua Guo, JunfaZhu*

Carbon, 2015, 87, 78-86.


151. Atomic-Scale Insight into the Metal–Support Interaction: A Case for Ag Nanoparticles on Ordered ZrO2(111) Thin Films.

Yong Han, Qian Xu, Weijia Wang, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119(8),4235-4241.


150. Ag Nanoparticles on Reducible CeO2(111) Thin Films: Effect of Thickness and Stoichiometry of Ceria.

Shanwei Hu, Yan Wang, Weijia Wang, Yong Han, Qitang Fan, Xuefei Feng, Qian Xu, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119(7), 3579-3588.


149. Structural and Optical Interplay of Palladium-Modified TiO2 Nanoheterostructure.

Jun Li, Tsun-Kong Sham*, Yifan Ye, Junfa Zhu, and Jinghua Guo

Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119(4), 2222-2230.


148. Facile fabrication of CdS–metal-organic framework nanocomposites with enhanced visible-light photocatalytic activity for organic transformation.

Fei Ke, Luhuan Wang, and Junfa Zhu*

Nano Research, 2015, 8(6), 1834-1846.


147. Tribromobenzene on Cu(111): Temperature-dependent formation of halogen-bonded, organometallic, and covalent nanostructures.

Qitang Fan, Tao Wang, Liming Liu, Jin Zhao, Junfa Zhu*, and J Michael Gottfried*

Journal of Chemical Physics. 2015, 142, 1010906.


146. Multifunctional Au-Fe3O4@MOF core-shell nanocomposite catalysts with controllable reactivity and magnetic recyclability.

Fei Ke, Luhuan Wang, and Junfa Zhu*

Nanoscale. 2015, 7, 1201-1208.

145. Corrigendum to “Band alignment of ZnO/CdSe quantum dots heterojunction determined by ultraviolet photoelectron spectroscopy using synchrotron radiation” [Appl. Surf. Sci. 276 (2013) 258–261].

Ruifeng Li, Chunfeng Cai, Lian Hu, Huizhen Wu, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu*

Applied Surface Science 2014, 294, 100.


144. Band offsets of ZnO/PbTe heterostructure determined by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy.

Chunfeng Cai, Bingpo Zhang, Ruifeng Li, Tianning Xu, Gang Bi, Huizhen Wu, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu

Acta Phys. Sin. 2014, 63 (16), 6.


143. High-performance lithium/sulfur cells with a bi-functionally immobilized sulfur cathode

Lin, Zhan, Caiyun Nan, Yifan Ye, Jinghua Guo, Junfa Zhu, and Elton J Cairns*

Nano Energy. 2014, 9, 408-16.


142. Covalent, Organometallic and Halogen Bonded Nanomeshes from Tetrabromo-Terphenyl by Surface-Assisted Synthesis on Cu(111)

Qitang Fan, Cici Wang, Liming Liu, Yong Han, Jin Zhao, Junfa Zhu, Julian Kuttner*, Gerhard Hilt*, and J Michael Gottfried*

Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, 13018-13025.


141. Coordination reaction between tetraphenylporphyrin and nickel on a TiO2(110) surface

Cici Wang, Qitang Fan, Shanwei Hu, Huanxin Ju, Xuefei Feng, Yong Han, Haibin Pan, Junfa Zhu*, and J Michael Gottfried*

Chem. Commun., 2014, 50, 8291-8294. Front inside cover.


140. Thiophene Fused Azacoronenes: Regioselective Synthesis, Self-Organization, Charge Transport and Its Incorporation in Conjugated Polymers

Bo He, Andrew B Pun, Liana M Klivansky, Alexandra M McGough, Yifan Ye, Junfa Zhu, Jinghua Guo, Simon J Teat, and Yi Liu*

Chemistry of Materials, 2014, 26(13), 3920-3927.


139. Understanding the degradation mechanism of rechargeable lithium/sulfur cells: a comprehensive study of the sulfur-graphene oxide cathode after discharge/charge cycling

Xuefei Feng, Minkyu Song, Wayne C Stolte, David Gardenghi, Duo Zhang, Xuhui Sun, Junfa Zhu*, Elton J Cairns*, and Jinghua Guo*

Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16(32), 16931-16940. Advance Article, Back cover.


138. The Effect of Thermal Reduction on the Photoluminescence and Electronic Structures of Graphene Oxides

C-H Chuang, Y-F Wang, Y-C Shao, Y-C Yeh, D-Y Wang, C-W Chen, JW Chiou, Sekhar C Ray*, WF Pong*, L Zhang, J. F. Zhu & J. H. Guo

Scientific Reports 2014, 4, 4525.


137. Low-Temperature Growth Improves Metal/Polymer Interfaces: Vapor-Deposited Ca on PMMA

Huanxin Ju, Yifan Ye, Xuefei Feng, Haibin Pan, Junfa Zhu*, Nancy Ruzycki, and Charles T Campbell*

Journal of Physical Chemistry C 2014, 118(12), 6352-6358.


136. Interaction of Oxygen with Samarium on Al2O3 Thin Film Grown on Ni3Al(111)

Dingling Cheng, Qian Xu*, Yong Han, Yifan Ye, Haibin Pan, and Junfa Zhu*

The Journal of Chemical Physics 2014, 140, 094706.


135. Mechanism of Low Schottky Barrier Formation for Chromium/CdZnTe Contact

Shouzhi Xi, Wanqi Jie*, Gangqiang Zha*, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Xuxu Bai, Tao Feng, Ning Wang, Fan Yang, and Rui Yang

Journal of Physical Chemistry C 2014, 118(10), 5294-5298.


134. Calcium Thin Film Growth on Polyfluorenes: Interface Structure and Energetics.

Sharp, J.C.; Feng, X.F.; Farmer, J.A; Guo,Y.X;. Bebensee,F.; Baricuatro, J.H.;. Zillner, E.; Zhu, J.F.,*; Steinrück, H.-P .; Gottfried, J.M; Campbell, C.T.*

Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, 2953-2962.


133. Surface-Assisted Formation, Assembly and Dynamics of Planar Organometallic Macrocycles and Zigzag Shaped Polymer Chains with C-Cu-C Bonds.

Qitang Fan, Cici Wang, Yong Han, Junfa Zhu, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, and J Michael Gottfried*

ACS Nano, 2014, 8(1), 709-718.


132. Fe3O4@MOF core-shell magnetic microspheres as excellent catalysts for the Claisen-Schmidt condensation reaction.

Fei Ke, Lingguang Qiu*, and Junfa Zhu*

Nanoscale, 2014, 6, 1596-1601.


131. Metal-organic frameworks MIL-88A hexagonal microrods as a new photocatalyst for efficient decolorization of methylene blue dye

Wentao Xu, Lin Ma, Fei Ke, Fu-Min Peng, Gengsheng Xu, Yuhua Shen, Junfa Zhu, Lingguang Qiu, and Yupeng Yuan*

Dalton Transactions, 2014, 43(3), 3792-3798.

 

130. Electronic States of IC(60)BA and PC71BM.

Chunqi Sheng, Peng Wang, Ying Shen, Wenjie Li, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Guoqiao Lai, and Hongnian Li

Chin. Phys. Lett. 2013, 30 (11), 4.


129. Between photocatalysis and photosynthesis: Synchrotron spectroscopy methods on molecules and materials for solar hydrogen generation

Debajeet K Bora, Yelin Hu, Sebastian Thiess, Selma Erat, Xuefei Feng, Sumanta Mukherjee, Giuseppino Fortunato, Nicolas Gaillard, Rita Toth, Krisztina Gajda.Schrantz, Wolfgang Drube, Michael Grätzel, Jinghua Guo, Junfa Zhu, Edwin C.Constable, D.D.Sarma, Hongxin Wang, ArturBraun*

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2013, 190, 93-105.


128. Erratum: “Study of Au/Hg3In2Te6 interface by synchrotron radiation photoemission spectroscopy” [J. Appl. Phys. 114, 083719 (2013)]

Jie Sun, Li Fu*, Yiyi Wang, Jie Ren, Yapeng Li, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu

Journal of Applied Physics 2013, 114 (12), 129901.


127. Design of a Varied-line-spacing plane grating monochromator at NSRL for surface physics experiments.

CY Li, JF Zhu*, and QP Wang

In 11th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Susini, J.; Dumas, P., Eds. Iop Publishing Ltd: Bristol, 2013; Vol. 425.


126. Interaction of Mn with reducible CeO2(111) thin films

Elfrida Ginting, Shanwei Hu, James E Thorne, Yinghui Zhou, Junfa Zhu, and Jing Zhou*

Applied Surface Science 2013, 283, 1-5.


125. Probing substrate-induced perturbations on the band structure of graphene on Ni(111) by soft X-ray emission spectroscopy

Liang Zhang, Nikolay Vinogradov, Alexei Preobrajenski, Sergei Butorin, Junfa Zhu*, and Jinghua Guo*

Chemical Physics Letters 2013, 580, 43-47.


124. Simultaneous reduction and N-doping of graphene oxides by lowenergy N2+ ion sputtering

Liang Zhang, Yifan Ye, Dingling Cheng, Wenhua Zhang, Haibin Pan, and Junfa Zhu*

Carbon 2013, 62, 365-373.


123. Surface science studies on the zirconia-based model catalysts

Yong Han, and Junfa Zhu*

Topics in Catalysis (special issue in memory of D. W. Goodman), 2013, 56, 1525-1541.


122. Alignment of the photoelectron spectroscopy beamline at NSRL

Chaoyang Li, Haibin Pan, Shen Wei, Congyuan Pan, Ning An, Xuewei Du, Junfa Zhu, and Qiuping Wang*

Chinese Physics C, 2013, 37, 118002.


121. Post-combustion CO2 capture with the HKUST-1 and MIL-101(Cr) metal-organic frameworks: Adsorption, separation and regeneration investigations

Sheng Ye, Xin Jiang, Linwei Ruan, Bei Liu, Yimin Wang, Junfa Zhu, and Lingguang Qiu*

Microporous and Mesoporous Materials 2013, 179, 191-197.


120. Effect of Ar+ ion etching treatment on the surface work function of Hg3In2Te6 wafer

Jie Sun, Li Fu, Yiyi Wang, Jie Ren, Yapeng Li, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu*

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2013, 187, 49-52.


119. Intercalation of Li at the graphene/Cu interface

Liang Zhang, Yifan Ye, Dingling Cheng, Haibin Pan, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C 2013, 117, 9259-9265.


118. Surface-assisted organic synthesis of hyperbenzene nanotroughs.

Qitang Fan, Cici Wang, Yong Han, Junfa Zhu*, Wolfgang Hieringer, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, and J Michael Gottfried*

Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 4668. Hot Paper.


117. Highly Stable Graphene-Based Multilayer Films Immobilized via Covalent Bonds and Their Applications in Organic Field-Effect Transistors

Xiaowei Ou, Lang Jiang, Penglei Chen*, Mingshan Zhu, Wenping Hu*, Minghua Liu*, Junfa Zhu, and Huanxin Ju

Advanced Functional Materials , 2013, 23, 2422.


116. Valence band of poly(sodium 4-styrenesulfonate) intercalated graphite oxide composites

Cheolsoo Yang, Yong Han, Yifan Ye, Haibin Pan, Jeongo Lee, Junfa Zhu, and Hae Kyung Jeong*

Chem. Phys. Lett.,, 2013, 559, 67-70.


115. Controlled Synthesis of Novel Au@MIL-100(Fe) Core-Shell Nanoparticles with Enhanced Catalytic Performance

Fei Ke, Junfa Zhu*, Lingguang Qiu*, and Xia Jiang

Chem. Commun., 2013, 49(13), 1267-9. Back cover.


114. Study of Au/Hg3In2Te6 interface by synchrotron radiation photoemission spectroscopy

Jie Sun, Li Fu*, Yiyi Wang, Jie Ren, Yapeng Li, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu

Journal of Applied Physics 2013, 114, 083719.


113. Electronic properties of aluminum/CdZnTe interfaces

Xuxu Bai, Wanqi Jie, Gangqiang Zha, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Tao Wang, Dong Qian, Ying Liu, and Jinfeng Jia

Applied Physics Letters, 2013, 102, 211602.


112. The adsorption and desorption of oxygen on CdZnTe (111)B-(2 x 2) surface.

Xuxu Bai, Wanqi Jie, Gangqiang Zha, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Dong Qian, and Jinfeng Jia

Surface Review and Letters 2013, 20, 1320001.


111. Band alignment of ZnO/CdSe quantum dots heterojunction determined by ultraviolet photoelectron spectroscopy using synchrotron radiation.

Ruifeng Li, Chunfeng Cai, Lian Hu, Huizhen Wu*, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu

Applied Surface Science 2013, 276, 258-261


110. Facile fabrication of magnetically separable graphitic carbon nitride photocatalysts with enhanced photocatalytic activity under visible light.

Sheng Ye, Linguang Qiu*, Yupeng Yuan, Yujun Zhu, Jiang Xia, and Junfa Zhu

Journal of Materials Chemistry A 2013, 1, 3008-3015.


110. Electronic energy level alignment at the interface between late transition metal nanoparticle catalysts and their support.

C. T. Campbell; J. F. Zhu

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2012, 244, 1.


109. High adsorption capacity and the key role of carbonate groups for heavy metal ion removal by basic aluminum carbonate porous nanospheres.

Changyan Cao, Ping Li, Jin Qu, Zhifeng Dou, Wensheng Yan, Junfa Zhu, Ziyu Wu, and Weiguo Song*

J. Mater. Chem. 2012, 22 (37), 19898-19903.


108. Electronic band structure of graphene from resonant soft x-ray spectroscopy: The role of core-hole effects

Zhang, L.;Schwertfager, N.; Cheiwchanchamnangij, T.; Lin, X.; Glans-Suzuki, P. A.;Piper, L. F. J.; Limpijumnong, S.;Luo, Y.; Zhu, J. F.*; Lambrecht, W. R. L.*; Guo, J. H.*

Physical Review B 2012, 86(24), 245430.


107. Growth and Electronic Properties of Ag Nanoparticles on Reduced CeO2-x(111) Films

Dandan Kong, Yonghe Pan, Guodong Wang, Haibin Pan, and Junfa Zhu*

Chinese Journal of Chemical Physics 2012, 25(6), 713-718.


106. Direct Observation of Two Electron Holes in a Hematite Photoanode during Photoelectrochemical Water Splitting

Artur Braun*, Kevin Sivula, Debajeet K Bora, Junfa Zhu, Liang Zhang, Michael Gratzel, Jinghua Guo, and Edwin C Constable

Journal of Physical Chemistry C 2012, 116, (32), 16870-16875.


105. Iron Resonant Photoemission Spectroscopy on Anodized Hematite Points to Electron Hole Doping during Anodization

Artur Braun*, Qianli Chen, Dorota Flak, Giuseppino Fortunato, Krisztina Gajda‐Schrantz, Michael Grätzel, Thomas Graule, Jinghua Guo, TzuWen Huang, Zhi Li, and Junfa Zhu

Chemphyschem 2012, 13, (12), 2937-2944.


104. Ca carboxylate formation at the calcium/poly(methyl methacrylate) interface

Huanxin Ju, Xuefei Feng, Yifan Ye, Liang Zhang, Haibin Pan, Charles T Campbell, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C 2012, 116, 20465-20471.


103. Growth and Interfacial Interaction of Cu on ZrO2(111) Thin FilmJianbo Hou, Yong Han, Yonghe Pan, Qian Xu, Hanbin Pan, Junfa Zhu*Chin. J. Catal. 2012, 33, 1712-1716.


102. Electronic Structure and Chemical Bonding of Graphene Oxide-Sulfur Nanocomposite for Use in Superior Performance Lithium/Sulfur cells

Liang Zhang, Liwen Ji, PerAnders Glans, Yuegang Zhang, Junfa Zhu*, and Jinghua Guo*

Phys. Chem. Chem. Phys. 2012,14, (39), 13670-5.


101. Electronic structure study of ordering and interfacial interaction in graphene/Cu composites

Liang Zhang, Elad Pollak, Wei-Cheng Wang, Peng Jiang, Per-Anders Glans, Yuegang Zhang, Jordi Cabana, Robert Kostecki, Chinglin Chang, Miquel Salmeron, Junfa Zhu*, and Jinghua Guo*

Carbon 2012, 50, 5316-5322.


100. Fe3O4@MOF core–shell magnetic microspheres with a designable metal–organic framework shell

Fei Ke, Lingguang Qiu*, Yupeng Yuan, Xia Jiang, and Junfa Zhu

Journal of Materials Chemistry 2012,22, 9497-9500.


99. Microwave-assisted synthesis of highly fluorescent nanoparticles of a melamine-based porous covalent organic framework for trace-level detection of nitroaromatic explosives

Wang Zhang, Lingguang Qiu*, Yu-Peng Yuan, Anjian Xie, Yu-Hua Shen, and Junfa Zhu

Journal of Hazardous Materials 2012, 221-222, 147-154.


98. Direct Observation of Nanoscale Native Oxide on 6H-SiC Surface and Its Effect on the Surface Band Bending

Wei Huang*, Shaohui Chang, Xuechao Liu, Biao Shi, Tianyu Zhou, Xi Liu, Chengfeng Yan, Yanqing Zheng, Jianhua Yang, and Erwei Shi

Applied Physics Express 2012, 5(10), 147-154.


97. Band alignment determination of ZnO/PbSe heterostructure interfaces by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy

CF Cai, BP Zhang, RF Li, HZ Wu*, TN Xu, WH Zhang, and JF Zhu

EPL 2012, 99, (3), 37010.


96. The band offset at CdS/Cu2ZnSnS4 heterojunction interface

Ji Li, Qingyang Du, Weifeng Liu, Guoshun Jiang, Xuefei Feng, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, and Changfei Zhu*

Electronic Materials Letters 2012, 8, (4), 365-367.


95. Three-dimensional porous Fe0.1V2O5.15 thin film as a cathode material for lithium ion batteries

Sirong Li, Siyuan Ge, Yu Qiao, Yimeng Chen, Xuyong Feng, Junfa Zhu, and Chunhua Chen*

Electrochimica Acta 2012, 64, 81-86.


94. Electrostatic spray deposition of porous Fe2V4O13 films as electrodes for Li-ion batteries

Sirong Li, Nulati Yesibolati, Yu Qiao, Siyuan Ge, Xuyong Feng, Junfa Zhu, and Chunhua Chen *

Journal of Alloys and Compounds 2012, 520, 77-82.


93. Valence photoemission intensity oscillations of C84

Peng Wang, Jingfu Ni, Liang Meng, Xiaobo Wang, Chunqi Sheng, Wenhua Zhang, Yang Xu, Faqiang Xu, Junfa Zhu, and Hongnian Li*

Carbon 2012, 50, 1762-1768.


92. Electronic structure of PCBM

Chunqi Sheng, Peng Wang, Ying Shen, Yanjun Li, Wenhua Zhang, Faqiang Xu, Junfa Zhu, Guoqiao Lai, and Hongnian Li*

Chinese Physics B 2012, 21, 017102.


91. Chiral recognition of zinc phthalocyanine on Cu(100) surface

Feng Chen, Xiu Chen, Lacheng Liu, Xin Song, Shuyi Liu, Juan Liu, Hongping Ouyang, Yingxiang Cai, Xiaoqing Liu, Haibing Pan, Junfa Zhu, and Li Wang*

Applied Physics Letters 2012, 100, 081602


90. Low-Cost Synthesis of Flowerlike α-Fe2O3 Nanostructures for Heavy Metal Ion Removal: Adsorption Property and Mechanism.

Changyan Cao, Jin Qu, Wensheng Yan, Junfa Zhu, Ziyu Wu, and Weiguo Song*

Langmuir 2012, 28, 4573-4579.


89. Fabrication of composite photocatalyst g-C3N4-ZnO and enhancement of photocatalytic activity under visible light

Jiaxin Sun, Yu-Peng Yuan, Lingguang Qiu*, Xia Jiang, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Dalton Transactions 2012, 41, (22), 6756-6763.


88. Growth and electronic structure of Sm on thin Al2O3/Ni3Al(111) films

Qian Xu, Shanwei Hu, Dingling Cheng, Xuefei Feng, Yong Han, and Junfa Zhu*

The Journal of Chemical Physics 2012, 136, 154705.


87. Electronic structures and chemical reactions at the interface between Li and regioregular poly (3-hexylthiophene)

Xuefei Feng, Wei Zhao, Huanxin Ju, Liang Zhang, Yifan Ye, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu*

Organic Electronics 2012, 13, 1060-1067.


86. In-Situ SRPES Study on the Band Alignment of (0001)CdS/CdTe Heterojunction

Junning, Gao, Wanqi Jie *, Yanyan Yuan, Gangqiang Zha, Lingyan Xu, Wu Heng, Yabin Wang, Hui Yu, and Junfa Zhu

Chinese Physics Letters 2012, 29, (5), 057301.


85. The interaction of Au with thin ZrO2 films: influence of ZrO2 morphology on the adsorption and thermal stability of Au nanoparticles

Yonghe Pan, Yan Gao, Dandan Kong, Guodong Wang, Jianbo Hou, Shanwei Hu, Haibin Pan, and Junfa Zhu*

Langmuir 2012, 28 (14), 6045–6051.


84. Production of Nitrogen-Doped Graphene by Low-Energy Nitrogen Implantation

W Zhao, O Hofert, K Gotterbarm, JF Zhu, C Papp, and H-P Steinrück*

Journal of Physical Chemistry C 2012, 116, 5062-5066.


83. A Rational Self-Sacrificing Template Route to Metal-Organic Framework Nanotubes and Reversible Vapor-Phase Detection of Nitroaromatic Explosives

Rui Li, Yupeng Yuan, Lingguang Qiu*, Wang Zhang, and Junfa Zhu

Small 2012, 8, 225-230.


82. Facile synthesis of highly luminescent nanowires of a terbium-based metal–organic framework by an ultrasonic-assisted method and their application as a luminescent probe for selective sensing of organoamines

Shengmei Hu, Helin Niu, Lingguang Qiu*, Yupeng Yuan, Xia Jiang, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Inorganic Chemistry Communications 2012, 17, 147-150.


81. Hierarchically mesostructured MIL-101 metal-organic frameworks: supramolecular template-directed synthesis and accelerated adsorption kinetics for dye removal

Xiaoxian Huang, Lingguang Qiu*, Wang Zhang, Yupeng Yuan, Xia Jiang, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Crystengcomm 2012, 14, 1613-1617.


80. Low energy Ar-ion bombardment effects on the CeO2 surface

GD Wang, DD Kong, YH Pan, HB Pan, and JF Zhu*

Applied Surface Science 2012, 258, 2057-2061.


79. Metal nanopariticles supported on oxide thin films: Synchrotron radiation photoemission studies.

Dandan Kong, Yonghe Pan, Guodong Wang, and Junfa Zhu

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2011, 242, 1.


78. Hydroxyl Group Rich C60 Fullerenol: An Excellent Hydrogen Bond Catalyst with Superb Activity, Selectivity, and Stability

Fang Niu, Jingyi Wu, Lesheng Zhang, Ping Li, Junfa Zhu, Ziyu Wu, Chunru Wang, and Weiguo Song*

ACS Catalysis 2011, 1, 1158-1161.


77. Photoemission intensity oscillations in the valence bands of C70 film.

Yanjun Li, Peng Wang, Jingfu Ni, Liang Meng, Xiaobo Wang, Chunqi Sheng, Hongnian Li*, Wenhua Zhang, Yang Xu, and Faqiang Xu

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2011, 184, 414-419.


76. Growth, Structure, and Stability of Au on Ordered ZrO2(111) Thin Films

Yonghe Pan, Yan Gao, Guodong Wang, Dandan Kong, Liang Zhang, Jianbo Hou, Shanwei Hu, Haibin Pan, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C 2011, 115, 10744-10751.


75. Growth, Structure, and Stability of Ag on CeO2(111): Synchrotron Radiation Photoemission Studies

Dandan Kong, Guodong Wang, Yonghe Pan, Shanwei Hu, Jianbo Hou, Haibin Pan, Charles T Campbell, and Junfa Zhu*

Journal of Physical Chemistry C 2011, 115, (14), 6715-6725.


74. Epitaxial growth of ultrathin ZrO2(111) films on Pt(111)

Yan Gao, Liang Zhang, YongHe Pan, GuoDong Wang, Yang Xu, WenHua Zhang, and JunFa Zhu*

Chinese Science Bulletin 2011, 56, (6), 502-507.


73. Thiol-functionalization of metal-organic framework by a facile coordination-based postsynthetic strategy and enhanced removal of Hg(2+) from water

Fei Ke, Lingguang Qiu*, Yu-Peng Yuan, Fu-Min Peng, Xia Jiang, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Journal of Hazardous Materials2011, 196, 36-43.


72. New photocatalysts based on MIL-53 metal-organic frameworks for the decolorization of methylene blue dye

Jingjing Du, Yupeng Yuan*, Jiaxin Sun, Fumin Peng, Xia Jiang, Lingguang Qiu*, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Journal of Hazardous Materials 2011, 190, 945-951.


71. Microwave-enhanced synthesis of magnetic porous covalent triazine-based framework composites for fast separation of organic dye from aqueous solution

Wang Zhang, Fei Liang, Cun Li, Lingguang Qiu*, Yupeng Yuan, Fumin Peng, Xia Jiang, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Journal of Hazardous Materials 2011, 186, (2-3), 984-990.


70. Facile fabrication of magnetic metal-organic framework nanocomposites for potential targeted drug delivery

Fei Ke, Yupeng Yuan, Lingguang Qiu*, Yuhua Shen, Anjian Xie, Junfa Zhu, Xingyou Tian, and Lide Zhang

Journal of Materials Chemistry 2011,21, (11), 3843-3848.


69. Surfactant-assisted synthesis of lanthanide metal-organic framework nanorods and their fluorescence sensing of nitroaromatic explosives

Shaobo Ding, Wei Wang, Lingguang Qiu*, Yupeng Yuan, Fumin Peng, Xia Jiang, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Materials Letters< 2011, 65, (9), 1385-1387.


68.Energetics and structure of metal/semiconducting polymer interfaces.

Charles T Campbell, Jason A Farmer, James Sharp, J Michael Gottfried, and Junfa Zhu

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2010, 240, 1.


67. Generating oxygen adatoms on Au(997) by thermal decomposition of NO2

YuLin Zhang, ZongFang Wu, BoHao Chen, LingShun Xu, HaiBin Pan, YunSheng Ma, ZhiQuan Jiang, JunFa Zhu, and WeiXin Huang*

Chinese Science Bulletin 2010, 55, (34), 3889-3893.


66. Highly energy- and time-efficient synthesis of porous triazine-based framework: microwave-enhanced ionothermal polymerization and hydrogen uptake

Wang Zhang, Cun Li, Yu-Peng Yuan, Lingguang Qiu, Anjian Xie, Yuhua Shen, and Junfa Zhu

Journal of Materials Chemistry 2010,20, (31), 6413-6415.


65. Electronic structure of Eu-C-70 fullerides

Peng Wang, Liang Meng, Xiaobo Wang, Yan-Jun Li, Chunqi Sheng, Wenhua Zhang, Yang Xu, Faqiang Xu, Junfa Zhu, and Hongnian Li*

Journal of Physics-Condensed Matter >2010, 22, (17).


64. Role of oxygen incorporation in electronic properties of rubrene films

Xin Song, Li Wang*, Qitang Fan, Yuyu Wu, Hongming Wang, Chunmei Liu, Nianhua Liu, Junfa Zhu, Dongchen Qi, Xingyu Gao, and Andrew T. S. Wee

Applied Physics Letters2010, 97, (3).


63. Ethene adsorption and dehydrogenation on clean and oxygen precovered Ni(111) studied by high resolution x-ray photoelectron spectroscopy

Lorenz, M. P. A.; Fuhrmann, T.; Streber, R.; Bayer, A.; Bebensee, F.; Gotterbarm, K.; Kinne, M.; Trankenschuh, B.; Zhu, J. F.; Papp, C.Denecke, R.*; Steinruck, H. P.*

Journal of Chemical Physics2010, 133, (1).


62. Direct Synthesis of Nickel(II) Tetraphenylporphyrin and Its Interaction with a Au(111) Surface: A Comprehensive Study

Min Chen, Xuefei Feng, Liang Zhang, Huanxin Ju, Qian Xu, Junfa Zhu*, J Michael Gottfried*, Kurash Ibrahim, Haijie Qian, and Jiaou Wang

Journal of Physical Chemistry C 2010,114, (21), 9908-9916.


61. The molecular orientation and electronic structure of 3,4,9,10-perylene tetracarboxylic dianhydride grown on Au(111)

Liang Cao, Wenhua Zhang, Tiexin Chen, Yuyan Han, Faqiang Xu*, Junfa Zhu, Wensheng Yan, Yang Xu, and Feng Wang

Acta Physica Sinica 2010, 59, (3), 1681-1688.


60. Experimental determination of valence band offset at PbTe/Ge(100) interface by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy

CF Cai, HZ Wu*, JX Si, WH Zhang, Y Xu, and JF Zhu

Applied Surface Science2010, 256, (20), 6057-6059.


59. Energy band alignment of PbTe/CdTe(111) interface determined by ultraviolet photoelectron spectra using synchrotron radiation

Chunfeng Cai, Huizhen Wu *, Jianxiao Si, Shuqiang Jin, Wenhua Zhang, Yang Xu, and Junfa Zhu

Chinese Physics B 2010, 19, (7).


58. Interface Formation between Calcium and Electron-Irradiated Poly(3-hexylthiophene)

Fabian Bebensee, Junfa Zhu, Jack H Baricuatro, Jason A Farmer, Yun Bai, Hans Peter Steinrück, Charles T Campbell*, and J Michael Gottfried*

Langmuir 2010, 26, (12), 9632-9639.


57. Adsorption of water molecules on the CdZnTe (111) B surface.

Xuxu Bai, Wanqi Jie*, Gangqiang Zha, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Tao Wang, Yanyan Yuan, Yabing Wang, Hui Hua, and Li Fu

Chemical Physics Letters 2010, 489, (1-3), 103-106.


56. Interface Dipole and Schottky Barrier Formation at Au/CdZnTe(111)A Interfaces

Xuxu Bai, Wanqi Jie*, Gangqiang Zha, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, Tao Wang, Yanyan Yuan, Yuanyuan Du, Yabin Wang, and Li Fu

Journal of Physical Chemistry C 2010, 114, (39), 16426-16429.


55. Exploring the role of samarium in the modification of rhodium catalysts through surface science approach

Junfa Zhu*, Yunsheng Ma, and Shuxian Zhuang*

Surface Science, 2009, 603(10):1802-1811.


54. Formation of the Calcium/Poly(3-Hexylthiophene) Interface: Structure and Energetics

Junfa Zhu, Fabian Bebensee, Wolfgang Hieringer, Wei Zhao, Jack H Baricuatro, Jason A Farmer, Yun Bai, HansPeter Steinrück, J Michael Gottfried*, and Charles T Campbell *

Journal of the American Chemical Society 2009, 131, (37), 13498-13507.


53. Electronic structure and chemical reaction of Ca deposition on regioregular poly(3-hexylthiophene) surfaces

Wei Zhao, YuXian Guo, XueFei Feng, Liang Zhang, WenHua Zhang, and JunFa Zhu *

Chinese Science Bulletin 2009,54, (11), 1978-1982.


52. Exploring the role of samarium in the modification of rhodium catalysts through surface science approach

Junfa Zhu*, Yunsheng Ma, and Shuxian Zhuang*

Surface Science 2009, 603, (10-12), 1802-1811.


51. Lithium adsorption on MgO(100) and its defects: Charge transfer, structure, and energetics

JA Farmer, N Ruzycki, JF Zhu, and Charles T Campbell*

Physical Review B 2009, 80, 035418.


50. The study on the work function of CdZnTe with different surface states by synchrotron radiation photoemission spectroscopy

Gangqiang Zha, Wanqi Jie*, Xuxu Bai, Tao Wang, Li Fu, Wenhua Zhang, Junfa Zhu, and Faqiang Xu

Journal of Applied Physics 2009, 106(5) 053714.


49. Synchrotron-Radiation Photoemission Study of Growth and Stability of Au Clusters on Rutile TiO2(110)-1X1

Xin Yu, Ling-shun Xu, Wenhua Zhang, Zhiquan Jiang, Junfa Zhu, and Weixin Huang*

Chinese Journal of Chemical Physics 2009, 22(4) 339-345.


48. Synthesis and optical properties of poly[3-(2-methoxyphenyl)thiophene] nanowires confined in porous anodic alumina membrane.

Xianglan Liu, Faqiang Xu*, Zongmu Li, Junfa Zhu, and Wenhua Zhang

Optical Materials 2008,30, (12), 1861-1866.


47. Calcium Adsorption on MgO(100): Energetics, Structure, and Role of Defects

Junfa Zhu, Jason A Farmer, Nancy Ruzycki, Lijun Xu, Charles T Campbell*, and Graeme Henkelman

J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 2314.


46. Study of 5d6s valence band and 4f states for metal Sm by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy

Peng Wang, Jing-Fu Ni, Hongnian Li*, Wenhua Zhang, and Junfa Zhu

Surface Science 2008, 602(24), 3728-3732.


45. COLL 455-Interface of regioregular poly(3-hexylthiophene) with Ca metal studied by synchrotron radiation photoemission spectroscopy.

Junfa Zhu, Wei Zhao, Wenhua Zhang, Mingzhe Liu, Faqiang Xu, and Charles T Campbell

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2007, 234, 1.


44. Direct XPS Evidence for Charge Transfer from a Reduced Rutile TiO2(110) Surface to Au Clusters

Zhiquan Jiang, Wenhua Zhang, Li Jin, Xin Yang, Faqiang Xu, Junfa Zhu, and Weixin Huang*

J. Phys. Chem. C 2007, 111, 12434-12439.


43. X-ray Magnetic Circular Dichroism Measurement of Fe-Co Alloy Films Prepared by Electrodeposition

Zongmu Li, Faqiang Xu *, Liwu Wang, Wang Jie, Junfa Zhu, Wenhua Zhang

Chin. Phys. Lett., 2007, 24, 2667.


42.Adsorption Energy, Growth Mode, and Sticking Probability of Ca on Poly(methyl methacrylate) Surfaces with and without Electron Damage

Junfa Zhu, Paul Goetsch, Nancy Ruzycki, and Charles T Campbell*

J. Am. Chem. Soc.,2007, 129 (20), 6432 -6441.


41. COLL 553-Heat of adsorption and structure of calcium on poly(methyl methacrylate) (PMMA) surfaces.

Junfa Zhu, Paul Goetsch, Nancy Ruzycki, and Charles T Campbell

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2006, 232, 1.


40. PHYS 299-Calcium adsorption on MgO(100): Calorimetric and structural studies.

Junfa Zhu, Nancy Ruzycki, and Charles T Campbell

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2006, 232, 1.


39. Calorimetric measurement of heats of adsorption and adhesion energies for metals on polymers.

SF Diaz, JF Zhu, JJW Harris, and CT Campbell

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2005, 229, U741-U741.


38. Microcalorimetric studies of adsorption energies on thicker single crystals: Pb on NiAl(110).

JF Zhu, SF Diaz, LR Heeb, and CT Campbell

Abstracts of Papers of the American Chemical Society 2005, 229, U741-U741.


37. A site-selective in-situ study of CO adsorption and desorption on Pt(355).

B Tränkenschuh, N Fritsche, T Fuhrmann, C Papp, JF Zhu, R Denecke, and H P Steinrück*

J. Chem. Phys. 2006, 124, 074712.


36. Heats of Adsorption of Pb on Pristine and Electron-Irradiated Poly(methyl methacrylate) by Microcalorimetry.

SF Diaz, JF Zhu, JJW Harris, P Goetsch, LR Merte, and Charles T Campbell*

Surf. Sci., 2005, 598, 22. (* equal first authorship designation)


35. Adsorption of Pb on NiAl(110): Energetics and structure

J. F. Zhu, S. F. Diaz, L. R. Heeb, Charles T. Campbell*

Surf. Sci., 2005, 574, 34.


34. Pyroelectric heat detector for measuring adsorption energies on thicker single crystals

S.F. Diaz, J. F. Zhu, N. Shamir and Charles T. Campbell*

Sensors ands Actuators B, 2005, 107(1), 454.


33. Activated adsorption of methane on Pt(1 1 1)—an in situ XPS study

Fuhrmann, M. Kinne, B. Tr?nkenschuh, C. Papp, J. F. Zhu, R. Denecke and H.-P. Steinrück*

New J. Phys. 2005, 7, 107.


32. Coadsorption of NO and CO on Pt(111) surface studied by in-situ high-resolution synchrotron radiation photoemission

J. F. Zhu, M. Kinne, T. Fuhrmann, R. Denecke and H.-P. Steinrück*

Surface Science: New Research. Edited by Charles P. Norris (Nova Science Publisher, Hauppauge, New York, 2005, ISBN: 1-59454-404-2) p.217.


31. A new set-up for in-situ XP spectroscopy from UHV to 1 mbar

J. Pantf?rder, S. P?llmann, J.F. Zhu, D. Borgmann, R. Denecke and H.-P. Steinrück*

Rev. Sci. Instrum., 2005, 74, 014102.


30. Vibrationally resolved in-situ XPS study of activated adsorption of methane on Pt(111)

T. Fuhrmann, M. Kinne, C.M. Whelan, J.F. Zhu, R. Denecke, and H.-P. Steinrück*.

Chem. Phys. Lett., 2004, 390, 208.


29. Kinetics of the CO oxidation reaction on Pt(111) studied by in-situ high resolution X-ray photoelectron spectroscopy

M. Kinne, T. Fuhrmann, J. F. Zhu, C.M. Whelen, R. Denecke, and H.-P. Steinrück*

J. Chem. Phys, 2004, 120, 7113.


28. Coadsorption of D2O and CO on Pt(111) Studied by in Situ High-Resolution X-ray Photoelectron Spectroscopy

M. Kinne, T. Fuhrmann, J. F. Zhu, B. Tr?nkenschuh, R. Denecke, and H.-P. Steinrück*

Langmuir, 2004, 20(5),1819.


27. The adsorption of NO on an oxygen pre-covered Pt(111) surface: in-situ high-resolution XPS investigations combined with molecular beam techniques

J. F. Zhu, M. Kinne, T. Fuhrmann, R. Denecke and H.-P. Steinrück*

Surf. Sci. 2003, 547(3), 410.


26. In-situ high-resolution XPS studies on adsorption of NO on Pt(111) surface

J. F. Zhu, M. Kinne, T. Fuhrmann, R. Denecke and H.-P. Steinrück*

Surf. Sci.2003,529 (3), 384-396.


25. Low temperature phases of Xe on Pd(111)

J. F. Zhu, H. Ellmer, H. Malissa, T. Brandstetter, D. Semrad and P. Zeppenfeld

Phys. Rev. B., 2003,68(4), 045406.


24. Kinetic parameters of CO adsorbed on Pt(111) studies by in-situ high resolution x-ray photoelectron spectroscopy

M. Kinne,T. Fuhrmann, C. Whelan, J. F. Zhu,J. Pantf?rder, M. Probst, G. Held, R. Denecke and H.-P. Steinrück*.

J. Chem. Phys., 117(23), 2002, 10852.


23. Preparation and properties of the SmOx/Rh(100) model surface

Yunsheng Ma, Junfa Zhu, Weiping Zhou, Runsheng Zhai, Xinhe Bao, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang*.

Chinese Science Bulletin. 2002, 47 (14), 1184.


22. Adsorption and Reaction of CO on the Sm/Rh(100) Model Surface.

Yunsheng Ma, Junfa Zhu, Weiping Zhou, Runsheng Zhai, Xinhe Bao, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang*.

Chem. J. Chinese Universities. 2002, 23 (1), 83.


21. Structure and properties of samarium overlayer and Sm/Rh surface alloys on Rh(100).

Junfa Zhu, Yunsheng Ma, Weiping Zhou, Runsheng Zhai, Xinhe Bao, Pengshou Xu, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang*

Chinese Science Bulletin. 2001, 46 (13), 1092. (Chinese Version)


20. Structure and properties of samarium overlayer and Sm/Rh surface alloys on Rh(100)

Yunsheng Ma, Junfa Zhu, Weiping Zhou, Runsheng Zhai, Xinhe Bao, Pengshou Xu, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang*.

Chinese Science Bulletin. 2001, 46 (20), 1689. (English Version)


19. Oxidation of Gd–Ni composite and Gd cluster films grown on Ni(110) surface studied by photoemission

Faqiang Xu, Junfa Zhu, Yuming Sun, Xianfeng Wang, Erdong Lu, Pengshou Xu, Xinyi Zhang, Shuxian Zhuang*

J. Elect. Spectros. Relat. Phenom. 2001, 114–116, 357.


18. Photoemission study on the growth and stability of Gd cluster films over Ni(110) surface.

Faqiang Xu, Yuming Sun, Junfa Zhu, Xianfeng Wang, Erdong Lu, Pengshou Xu, Xinyi Zhang, Shuxian Zhuang*

J. Elect. Spectros. Relat. Phenom. 2001, 114–116, 533.


17. Preparation and Adsorption Properties of Mo2N model catalyst

J.F. Zhu*, J.C. Guo, R.S. Zhai, X.H. Bao, X.Y. Zhang and S. Zhuang

Appl. Surf. Sci. 2000,161, 86.


16. Adsorption and Reaction of CO on Mo(100)-c(2′2)-N Surface Studied by HREELS

Junfa Zhu, Jianchang Guo, Runsheng Zhai, Xinhe Bao and Shuxian Zhuang*

Chin. Chem. Lett., 2000,11(3), 275.


15. Adsorption and Reaction of N2 on Oxygen Modified Mo(100) Surface

Junfa Zhu, Jianchang Guo, Runsheng Zhai, Xinhe Bao and Shuxian Zhuang*

Chin. J. Catal., 2000, 21(1),79.


14. Electronic structure and oxidation of Gd-Ni interface

Zhu, Jun-fa,Xu, Fa-qiang, Sun, Yu-ming, Xu, Peng-shou, Zhang, Xin-yi, Zhuang, Shu-xian.

Zhongguo Kexue Jishu Daxue Xuebao. 2000, 30(3), 374-378.


13. Adsorption and reaction of CO on oxygen modified Mo(100) surface

Junfa Zhu, Jianchang Guo, Runsheng Zhai, Xinhe Bao and Shuxian Zhuang*.

Chem. J. Chinese Universities. 2000, 21(4), 601.


12. Calibration of Tungsten 5% Rhenium – Tungsten 26% Rhenium Thermocouples.

Dali Tan,Junfa Zhu, Zhen Song, Runsheng Zhai, Xinhe Bao

Zhenkong Dianzi Jishu (Vacuum Electronics), 1999, 1, 11.


11. Synchrotron radiation photoemission study of the oxidation of Gd film grown on Ni(110) surface

Junfa Zhu, Faqiang Xu, Yuming Sun, Xianfeng Wang, Erdong Lu, Pengshou Xu, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang

Progress in Natural Science, 1999, 9(9), 790. (Chinese Version)


10. Study on oxidation of Gd film grown on Ni(110) surface by synchrotron radiation photoemission

Faqiang Xu, Junfa Zhu, Yuming Sun, Xianfeng Wang, Erdong Lu, Pengshou Xu, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang

Progress in Natural Science, 1999, 9(9), 790. (English Version)


9. Synchrotron radiation photoemission study on growth of Gd film over Ni(110) surface

Junfa Zhu, Faqiang Xu, Yuming Sun, Xianfeng Wang, Erdong Lu, Pengshou Xu, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang

Chinese Science Bulletin, 1998, 43, 1160. (Chinese Version)


8. Synchrotron radiation photoemission study on growth of gadolinium film over Ni(110) surface

Faqiang Xu, Junfa Zhu, Yuming Sun, Xianfeng Wang, Erdong Lu, Pengshou Xu, Xinyi Zhang and Shuxian Zhuang.

Chinese Science Bulletin, 1998, 44(4), 328. (English Version)


7. The adsorption and reaction of 15NO on the Mo(100)-c(2′2)N surface studied by HREELS

Junfa Zhu, Shuxian Zhuang, Jianchang Guo, Runsheng Zhai and Xinhe Bao.

Chinese Chemical Letters, 1998, 9(7), 667.


6. The studies of Mo2C catalyst by XPS

Zhenxin Ding, Junfa Zhu, Shuxian Zhuang, Shishan Sheng and Guoxing Xiong.

Chinese J. Chem. Phys., 1997,10, 237.


5. The investigation of Sm/Ni model catalysts: I. Formation and Structure of Sm Overlayers and Sm/Ni Surface Alloys on Nickel Surface

Shuxian Zhuang, Junfa Zhu, Lijun Yao, Shishan Sheng and Guoxing Giong.

Chinese J. Chem. Phys., 1996, 9,351.


4. The investigation of Sm/Ni model catalysts: II. Adsorption of Oxygen and Properties of Oxidized Sm/Ni Films

Shuxian Zhuang, Junfa Zhu, Lijun Yao, Shishan Sheng and Guoxing Giong

Chinese J. Chem. Phys., 1996, 9, 355.


3. The investigation of Sm/Ni model catalysts: III. Interaction of Hydrogen with the Sm/Ni Surface

Shuxian Zhuang, Junfa Zhu, Shishan Sheng, Lijun Yao and Guoxing Giong

Chinese J. Chem. Phys., 1996, 9, 460.


2. The investigation of Sm/Ni model catalysts: IV. Interaction of CO with the Sm/Ni Surface

Shuxian Zhuang, Junfa Zhu, Shishan Sheng, Lijun Yao and Guoxing Giong

Chinese J. Chem. Phys., 1996, 9, 533.


1. The prapation and characterization of Sm/Ni model planar catalyst

Lijun Yao, Shishan Sheng, Guoxing Xiong, Shuxian Zhuang and Junfa Zhu

Chinese J. Catal., 1996, 17, 179.